Anton Respati Pamungkas Anton Respati Pamungkas, S.E, M.M, M.H
Ketua STMIK AUB Surakarta
anton18@stmik-aub.ac.id

Paryanta Paryanta, S.Kom, M.Kom
Wakil Ketua Bidang I
paryanta@stmik-aub.ac.id

Sutariyani Sutariyani, S.Kom, M.Kom
Wakil Ketua Bidang II
tari.yani@stmik-aub.ac.id